Facebook - Natangia
Otwórz menu

Kurs na patent żeglarza jachtowego w 7 dni

Kursy i szkolenia
@ SZYBKIE PYTANKO
Zamknij
Skośne tło
Separator

Regulamin uczestnika rejsu

Warunki uczestnictwa

w rejsach/szkoleniach żeglarskich

organizowanych przez szkołę żeglarstwa Natangia

1. Organizatorem rejsu/szkolenia żeglarskiego jest „Natangia-Żeglarstwo Szkoleniowe i Rekreacyjne Artur Tomkiewicz” ul Sikorskiego 3/8 11-500 Giżycko, zwane dalej „Organizatorem”

2.  Warunkiem zawarcia umowy i rezerwacji  jest zapoznanie z warunkami uczestnictwa, wysłanie wypełnionego zgłoszenia (pocztą elektroniczną bądź tradycyjną) uczestnika przez osobę pełnoletnią oraz  wpłacenie zaliczki 50% kosztu uczestnictwa (najpóźniej 4 dni od dnia wysłania zgłoszenia), a pozostałej kwoty nie później niż na 1 dzień przed datą rozpoczęcia rejsu/szkolenia żeglarskiego. Akceptacja warunków uczestnictwa, jest równoznaczna z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych  dla realizacji rejsu/szkolenia żeglarskiego (zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997). Z chwilą rozpoczęcia rejsu/szkolenia żeglarskiego uczestnik ma obowiązek posiadać  dowód wpłaty .

3.  Rezygnacja uczestnika z rejsu/szkolenia żeglarskiego. Warunkiem rezygnacji z rejsu/szkolenia żeglarskiego jest złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go pocztą mailową lub tradycyjną na adres Organizatora. Organizator na skutek poniesionych kosztów organizacji rejsu/szkolenia uprawniony jest do dokonania potrąceń:                                                                                                                                            -

  • 50% ceny rejsu/szkolenia żeglarskiego w przypadku rezygnacji na 30 dni ( i więcej) przed rozpoczęciem rejsu/szkolenia żeglarskiego
  • 70% ceny rejsu/szkolenia żeglarskiego w przypadku rezygnacji  w okresie między 30tym a 7mym dniem przed rozpoczęciem rejsu/szkolenia żeglarskiego                                                                       
  • 100% ceny rejsu/szkolenia żeglarskiego w przypadku rezygnacji na 7 dni (i mniej) przed rozpoczęciem rejsu/szkolenia żeglarskiego                                                                                            

5. Odstąpienie od warunków umowy przez Organizatora. Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty (bez odsetek), jeśli odwołanie rejsu/szkolenia żeglarskiego następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Zwrot następuje w terminie do 31 dni od dnia odwołania rejsu/szkolenia żeglarskiego.

6. Zmiany w programie rejsu/szkolenia żeglarskiego. Każdy rejs/szkolenie żeglarskie zawiera  ramowy program, którego realizacja podyktowana jest bezpieczeństwem uczestników i uzależniona jest w głównej mierze  od warunków atmosferycznych.

7. Ubezpieczenie. Uczestnicy rejsów/obozów żeglarskich objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej  z tytułu kradzieży i/lub zniszczenia mienia uczestnika rejsu/obozu żeglarskiego.

8. Szkody powstałe w wyniku celowego działania lub świadomego  niewykonania polecenia instruktora i/lub kierownika rejsu/ szkolenia żeglarskiego będą usuwane na koszt osoby będącej sprawcą szkody.

8. Reklamację należy składać w trakcie  rejsu/szkolenia żeglarskiego bezpośrednio Organizatorowi, bądź osobie pełniącej funkcję kierownika rejsu/szkolenia żeglarskiego w formie pisemnej, poświadczonej podpisem osoby składającej reklamację i osoby przyjmującej reklamację.  Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Reklamacja nie może dotyczyć niedogodności wynikających ze specyfiki rejsu/szkolenia żeglarskiego oraz zmian  ramowego planu rejsu/szkolenia żeglarskiego z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. W trakcie trwania rejsu/szkolenia żeglarskiego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby nie stosujące się do powyższego zakazu oraz postępujące w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestników i/lub uniemożliwiający prawidłową realizację rejsu/szkolenia żeglarskiego będą usuwane z rejsu/szkolenia żeglarskiego na koszt własny.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych (D.U. 2001 poz. 55.578.).